Duurzaam

De Nieuwe Ooster verzorgt begrafenissen en crematies namens de Gemeente Amsterdam. Ruimte voor ieders persoonlijke wens en oog voor het welzijn van medewerkers, milieu en samenleving staan daarbij centraal. Het milieubewuste karakter van De Nieuwe Ooster komt op verschillende manieren tot uiting. De afgelopen jaren is bijvoorbeeld fors geïnvesteerd in de renovatie van bestaande gebouwen en de aanleg van nieuwbouw. Dit vormde de aanleiding om diverse duurzame maatregelen te nemen. Zo is een nieuwe, zuinige crematieoven aangeschaft, die voldoet aan de nieuwste Europese milieueisen. Het verbrandingsproces is niet alleen sneller en dus zuiniger, ook worden de rookgassen tijdens dit proces ontdaan van fijnstof en zware metalen. Bovendien wordt het opgewarmde koelwater hergebruikt in de aula.

Bij de ingang aan de Rozenburglaan is nieuwbouw gecreëerd voor het kantoor van De Nieuwe Ooster en voor het gemeentelijke uitvaartcentrum. De klimaatinstallatie in dit gebouw is gebaseerd op milieuvriendelijke warmte/koudeopslag in de bodem. Het gebouw is daarnaast extra geïsoleerd en beschikt over energiezuinige verlichting, die – waar mogelijk – is geschakeld via bewegingsmelders.

Ook op andere vlakken spant De Nieuwe Ooster zich in voor een duurzame bedrijfsvoering. Zo wordt het afval zoveel mogelijk gescheiden ingezameld. Café Roosenburgh beschikt over een ecologisch dak en heeft verschillende fairtrade producten in het assortiment. De Nieuwe Ooster voert een actief beleid om autoverkeer op het park terug te dringen, ter behoud van rust en groen. Ook wordt het park ecologisch beheerd – bestrijdingsmiddelen worden alleen gebruikt indien strikt noodzakelijk – en de oevers zijn ecologisch aangelegd. Uniek in Nederland is het beleid ten aanzien van het behoud van monumentale grafstenen; hoewel zeer arbeidsintensief restaureert De Nieuwe Ooster deze waar kan. Verder werkt de begraafplaats toe naar hergebruik van grafmonumenten, voor paden en nieuwe grafstenen.

Het gedenkpark De Nieuwe Ooster beslaat in totaal 33 hectare en is onderdeel van de Amsterdamse hoofdgroenstructuur. Door zijn omvang en karakter is het park een belangrijke groene plek in de stad, die bovendien een bijdrage levert aan de terugdringing van het CO2-gehalte in Amsterdam. De grote variatie aan vogels en andere dieren vinden op De Nieuwe Ooster niet alleen voedsel en schuilgelegenheid, maar ook de rust die noodzakelijk is om te kunnen broeden. De Nieuwe Ooster is ook arboretum. Het bomenpark telt maar liefst ruim 700 verschillende soorten bomen, bijna 2600 in totaal.